Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din 24 mai 2016 , dispoziţiile actului normativ intrând în vigoare pe 27 mai.

Una dintre cele mai importante completări aduse Legii nr. 165/2013 este cea de la art. 34 la care, după alin. 3 se introduc două noi alineate -- 4 și 5 -- cu următorul cuprins:

(4) Dosarele se soluţionează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naţionale.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), se soluţionează cu prioritate:

a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naţionale a solicitat documente potrivit art. 21 alin. (5);

b) dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;

c) dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele prevăzute la art. 33 alin. (4).

În aceste condiții, prin excepție de la prevederile nou introduse ale art. 4, conform căruia dosarele de despăgubire vor fi soluționate în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în situațiile expres prevăzute de art. 5 dosarele de despăgubire se vor soluționa cu prioritate.

Cum din interpretarea alin. 5 al art. 34 din Legea nr. 165/2013 nu este clar ce semnifică aceasta prioritate și care este măsura sa temporală, vor fi aplicabile în continuare dispozițiile alin. 1 ale art. 34 din același act normativ, conform căruia dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a legii, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.

În aceste condiții, deși noul text introduce o prioritate în soluționarea dosarelor de despăgubire care se încadrează în dispozițiile alin. 5 al art. 34 din Legea nr. 165/2013 nu există nicio măsură de constrângere a autorității investite cu prerogativa acordării despăgubirilor mai înainte de împlinirea termenelor prevăzute de alin. 1.

O altă prevedere importantă este cea de la alin. 2 al art. 31 din Legea nr. 165/2013, care se modifică în sensul că, începând cu data de 1 ianuarie 2017, deținătorii deciziilor de compensare prin puncte pot solicita ANRP emiterea unui titlu de plată  pentru cel mult 20% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile.

În aceste condiții, se scurtează termenul de valorificare în bani a punctelor acordate conform deciziilor de compensare de la șapte ani, cât prevedeau vechile dispoziții ale alin. 2, la cinci ani, conform noii forme a alin. 2 al art. 31 din Legea nr. 165/2013.

Prin același act normativ se instituie un nou termen, respectiv data de 1 august 2016, până la care Agenţia Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet şi transmite ANRP lista imobilelor din Fondul naţional, în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul naţional, în condiţiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum rezultă ea din aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

În final, se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională aprobă, în condiţiile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare a licitaţiei.